TotalPerformance

Система за управление на представянето (PMS) – TotalPerformance

Съвкупност от логически модули

TotalPerformanceTM е съвкупност от логически модули. Всички TotalPerformance модули са взаимно съвместими, предоставяйки сведения и анализи по отношение талантите на обучаемите. Сведенията за това се реализират чрез e-mail.

Модулите имплементирани в TotalPerformance са: Управление на целите (Goal Management), Управление на оценките (Performance Appraisals), 360° обратна връзка (Multi-rater/360-degree Feedback), Кариерно планиране на персонала (Career & Succession Planning), Управление на възнаграждението (Compensation Management), Офлайн достъп (ToGo) и SumTotal TotalLMS интеграция.

  • Управление на целите – модула се използва за ефективно и бързо въвеждане на двупосочна комуникация между обучаемите и обучаващите.
  • Управление на оценките – е модул, който помага за визуализацията, следенето и анализирането на резултатите от обучението. За визуализацията се използва drag and drop интерфейс на Visual Profiler.
  • 360° обратна връзка – е модул, който се използва за осъществяване на обратна връзка към потребителя и обучаващия чрез интуитивен потребителски интерфейс. Този интерфейс спестява до 80% от времето за обратна връзка за всеки потребител на системата.
  • Кариерно планиране на персонала – е модул позволяващ планиране на израстването на персонала (обучаемите) според данните от резултатите за постигнатите цели. Този модул е важен при коректното планиране на израстване на персонала (обучаемите).
  • Управление на възнаграждението – предоставя възможности за управление на бюджета и по-специално възнаграждението на служителите, обвързвайки го с техните персонални резултати и напредък.
  • Оф-лайн достъп (ToGo) – използването на модула позволява на потребителите да работят при временно прекъсване на мрежовата свързаност, т.е. off-line, като след възстановяване на връзката данните и резултатите се синхронизират със системата. Това е модул предлагащ синхронизационна технология, позволяваща непрекъсната работа на потребителя.

Заявка за демонстрация:


Поискай оферта