Европейски Проекти – Кандидатстване

Попълнете въпросника за безплатна консултация

Вижте актуалните мерки и схеми

 

Какво включва процесът на кандидатстване?

 

 

Съвет: Оценете своя шанс за успех. Заедно с поканата за набиране на проектни предложения се публикуват и критериите за оценка на проектните предложения.
Съвет: Отделете достатъчно време за подготовка на Вашето проектно предложение.

Какво са Структурните фондове (СФ)?

Регионалната политика на Европейския съюз се осъществява чрез Структурните фондове и Кохезионния фонд. Структурните фондове са два: Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Европейския социален фонд (ЕСФ). В България те се управляват чрез Националната стратегическа референтна рамка (НСРР) и седем оперативни програми (ОП), всяка от които е насочена към инвестиции в определени стратегически области.

Съвет: Увеличете шанса си за успех. Вашият проект ще бъде оценен по-високо, ако отговаря на хоризонталните приоритети на Европейския съюз: равенство между половете, насърчаване на иновациите, опазване на околната среда, енергийна ефективност, използване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ).

Какво е проектно предложение и какво е проект?

Понятието проектно предложение се използва на етап кандидатстване за финансиране.
След сключването на договора за финансиране се използва терминът проект.

Проектното предложение представлява формуляр и пакет от документи, които трябва да обяснят в детайл Вашата идея и да отговорят на следните въпроси:

ЗАЩО? – какъв е проблемът и защо е необходим проектът
КАКВО? – какво искате да постигнете, какви цели си поставяте и доколко тяхното постигане спомага за решаване на идентифицирания проблем
КАК? – с какъв набор от дейности ще постигнете набелязаните цели
КОГА? – в какъв период от време ще се изпълнява проектът
КОЛКО? – какъв бюджет ви е необходим за реализация на проекта и за постигане на неговите цели

Съвет: Отделете достатъчно време за подготовка на Вашето проектно предложение.
Съвет: Планирайте финансовите средства, които ще Ви бъдат необходими за изпълнение на Вашия проект. Имайте предвид, че бенефициентът изпълнява своя проект изцяло със собствени средства и едва след като всички дейности са приключени, получава договорената субсидия.

Какво е бенефициент?

Бенефициент е всяко юридическо лице, което изпълнява даден проект и получава безвъзмездна финансова помощ от ЕС.

Съвет: Запознайте се подробно с условията за кандидатстване. Проверете дали сте допустим кандидат. Проверете дали дейностите и разходите съответстват на условията на програмата. Срещнете се с консултант, с когото да обсъдите възможностите за финансиране на Вашата идея.

Поискай оферта