Начало » за ТЕЗА » Нашият подход

Нашият подход

Нашият подход се базира на световните стандарти за предлагане на услуги и изпълнение и ръководене на проекти, но вярваме в уникалността на всеки клиент, задача и проект. Стремим се да следваме точно, предварително разработени методологии, като винаги взимаме предвид индивидуалните особености на задачата.

Качеството на услугите ни се определя от опита и знанията, които черпим от нашите партньори и клиенти. Освен, че прилагаме модели прилагани и изпитани в множество световни проекти, ние се учим от всеки нов клиент и предоставяме възможност на всеки да се възползва от натрупаният от нас практически опит.

В нашата работа, ние винаги:

 • Работим в приятна атмосфера и сме позитивно настроени към клиента и неговите проблеми.
 • Активно изслушваме и консултираме клиента за потенциалните възможности.
 • Провеждаме анализ, който открива проблемите и предлагаме ефективни икономически изгодни решения с детайлизирани разходни и времеви параметри.
 • Демонстрираме колкото е възможно по-реално нашето решение посредством функционално пресъздаване на ключовите за проекта елементи.
 • По време на изработката си партнираме с клиента, като провеждаме предварително обучение и заедно достигаме до финалния вариант на работния проект.
 • Реализираме в срок и качествено планираните дейности, като документираме всяка стъпка от процеса и накрая предоставяме пълна документация на клиента.
 • про-активно наблюдаваме прилагането на решението и извършваме необходимите подобрения.
 • Осигуряваме бърза и надеждна гаранционна и извън гаранционна-разширена поддръжка.
 • Поддържаме искрена и адекватна връзка с клиентите и се стремим да сме полезни с цялата си експертиза и компетенции.

Политика по отношение на здравословните и безопасни условия на труд

 

ТЕЗА ООД си поставя като главна цел непрекъснатото подобряване и развитие на внедрената Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд (СУЗБУТ) в съответствие с изискванията на OHSAS 18001:2007 при прилагане на съответните законови изисквания.

Настоящата политика по отношение на здравословните и безопасни условия на труд е част от общата политика на интегрираната Система за управление на качеството и информационната сигурност на ТЕЗА ООД. Политиката на Ръководството по отношение на здравословните и безопасни условия на труд (ЗБУТ) включва:

 • Непрекъснато подобряване на работната среда в изпълнение на действащите изисквания на българското законодателство с цел постигане на високо качество на извършваните дейности; защита на здравето и работоспособността както на своите служители, така и на всички посетители, намиращи се на територията на дружеството и на очакванията на обществото.
 • Ефективно управление на рисковете за здравето и сигурността, намаляване до минимум рисковете за персонала и другите заинтересовани страни, свързани с дейността на дружеството;
 • Постоянно идентифициране на опасностите и оценяване на риска за здравето и безопасността при работа, определяне на мерки и осигуряване на ресурси за неговото овладяване;
 • Стриктно спазване на приложимите законови и други изисквания, свързани с идентифицираните опасности и оценените рискове за здравословните и безопасни условия на труд;
 • Осигуряване на достатъчно информация, инструктажи и обучение на служителите и засилване на персоналната отговорност към спазването на безопасните и здравословни условия на труд;
 • Активно сътрудничество с упълномощените организации за контрол на здравословните и безопасни условия на труд и всички заинтересовани страни при решаване на проблемите, свързани с осигуряването на ЗБУТ;

Ръководството на ТЕЗА ООД призовава служителите си да прилагат принципите и изискванията, произтичащи от настоящата политика по ЗБУТ. Прилагането на тези принципи и личната отговорност на всеки за опазване на работната среда, както и спазване на произтичащите от внедрената СУЗБУТ са задължение на всички служители.

Политика по опазването на околната среда

 

ТЕЗА ООД си поставя като главна цел непрекъснатото подобряване на работата по отношение опазване на околната среда, поддържане и развитие на внедрената Система за управление на околната среда (СУОС) в съответствие с изискванията на БДС ЕN ISO 14001:2005 при прилагане на съответните законови изисквания.

Политиката на Ръководството по отношение на опазването на околната среда в ТЕЗА ООД включва:

 • Ефективно управление на аспектите по околната среда, свързани с дейностите, продуктите и услугите на дружеството, с цел предотвратяване или намаляване на вредното им въздействие;
 • Стриктно спазване на приложимите законови и други изисквания, свързани с идентифицираните аспекти на околната среда;
 • Периодично отчитане на изпълнението на общите и конкретни цели по СУОС и актуализирането им при необходимост;
 • Поддържане на процес на непрекъснати подобрения в работата по управление на околната среда при ангажиране на целия персонал;
 • Стремеж към икономично потребление на природните ресурси, на електрическа и на топлинна енергия;
 • Разделно събиране на битовите и производствени отпадъци и предаването им за рециклиране;
 • Ефективно управление на излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и предаването му за рециклиране;
 • Осигуряване на достатъчно информация, инструктажи и обучение на служителите и засилване на персоналната отговорност към опазване на околната среда;

Ръководството на ТЕЗА ООД призовава служителите си да прилагат принципите и изискванията, произтичащи от настоящата политика по околна среда. Прилагането на тези принципи и личната отговорност на всеки за опазване на околната среда, както и спазване на произтичащите от внедрената СУОС са задължение на всички служители.

 

ВИЕ ЩЕ ПОЛУЧИТЕ ПАРИТЕ СИ ОБРАТНО, АКО НЕ СТЕ ДОВОЛНИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО!

 

ТЕЗА е единствения учебен център, който предлага подобна гаранция.

Ние ще направим всичко възможно, да отстраним пропуските в качеството на провежданите обучения. Ако не успеем, ще Ви върнем цялата платена такса.

ТЕЗА си запазва правото да не удовлетвори претенции за качеството в следните случаи:

1. Участникът не присъства в учебни занятия или не участва активно в процеса на обучение.

2. Претенциите са предявени при завършване на курса.

 

Общи условия, приложими за използването на уеб сайт

Правила за поверителност

Вашата сигурност е много важна за нас. За това ние разработихме тази политика, за да разберете как събираме, използваме, комуникираме и разкриваме и използваме личната информация. Следното очертава нашата политика за поверителност.

Преди или по време на събирането на лична информация ние определяме целите, за които се събира информация.

Ние събираме и използваме лична информация единствено с цел да изпълним посочените от нас цели и за други съвместими цели, освен ако не получим съгласието на съответното лице или когато се изисква от закона.

Ние пазим само личната информация, само докато е необходимо за изпълнението на тези цели.

Ние събираме лична информация със законни и справедливи средства и където е уместно, със знанието или съгласието на съответното лице.

Личните данни трябва да са от значение за целите, за които трябва да бъдат използвани и доколкото е необходимо за тези цели, да бъдат точни, пълни и актуални.

Ние ще защитим личната информация чрез разумни гаранции за сигурност срещу загуба или кражба, както и неоторизиран достъп, разкриване, копиране, използване или модификация.

Ние предоставяме на клиентите лесно достъпна информация за нашите политики и практики, свързани с управлението на личната информация.

Ние се ангажираме да извършваме дейността си в съответствие с тези принципи, за да гарантираме, че поверителността на личната информация е защитена и поддържана.

Ние не да споделяме лични данни с трети страни за директен маркетинг.

Авторски права

Сайтът teza.bg е собственост на ТЕЗА ООД. Съдържанието на страницата е под закрила на „Закона за авторското право и сродните му права“ (ЗАПСП). Информацията и материалите се предоставят от teza.bg като услуга и потребителите могат да ги използват за лично осведомяване. Всички елементи на съдържанието на сайта (дизайн, софтуерни програми, бази данни, текст, рисунки, графики, скици и друга информация или елементи) , представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на собствениците на teza.bg и неговите партньори или клиенти, предоставили за публикуване съответните материали. Това означава, че копиране на целия сайт или на части от съдържанието му, е възможно само след съгласието на ТЕЗА ООД. При получаване на съгласие за препечатване, цитирането на източника е задължително, а сайтовете трябва да сложат връзка (хиперлинк) към него.

Наименованието „teza.bg“, логото и други свързани имена, дизайни, имена на продукти, имена на приложения и свързани лога, са търговски марки на ТЕЗА ООД и потребителят няма право да ги използва, копира или имитира изцяло или частично, без изричното предварително писмено съгласие на ТЕЗА ООД.

Потребители

Всеки потребител е длъжен да се запознае с настоящите Условия за ползване на сайта, като при прочитането и запознаването с тях, той удостоверява, че при следващо зареждане на teza.bg той е съгласен с тях. Всеки потребител има правото да използва услугите на сайта единствено за лични цели, като се съгласява, че информацията, публикувана на сайта не може да бъде причина за предявяване на негови искове към teza.bg и неговите собственици.

Регистрация и потребителско съдържание

• Регистрацията в сайта teza.bg е отворена за всички и е безплатна.
• Всеки има право на един регистриран акаунт.
• Необходимо за регистрация е:
• Попълване на регистрационна формa, според изискванията записани в нея.
• Съгласие с правилата и условията на сайта teza.bg

Сайтът teza.bg си запазва правото да премахва и/или редактира потребителско съдържание.
Отговорност за публикации и мненията в коментари носят авторите им. Потребителите приемат, че при публикуването на коментари не се допуска груб и обиден тон, обиди на расова, етническа, полова или друга основа, рекламни елементи, вулгарно съдържание или връзки към такова и т.н.
Коментарът от даден потребител се показва на сайта заедно с неговото име, но в случай на нарушение на условията за ползване teza.bg си запазва правото да нанася редакции или да изтрива коментара.

Лични данни

ТЕЗА ООД полага необходимата грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала известна по повод неговата регистрация – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолими събития или злоумишлени действия на трети лица.
Потребителят се съгласява, че предоставя личните си данни на teza.bg и неговите собственици доброволно и няма претенции за това. Всеки потребител е длъжен да опазва потребителското си име и парола, като използването им от трети лица е възможно, само когато регистрираният потребител ги е предоставил доброволно на тях.
Сайтът teza.bg и неговите собственици, въпреки неприкосновеността на личните данни, си запазват правото да предоставят лична информация в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. ТЕЗА ООД може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за посещенията върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на своя директен маркетинг и директния маркетинг на своите партньори при организиране на рекламни игри, промоции и кампании, свързани със сайта.

Може да съберем следната информация:

Име, информация за контакт, включително имейл адрес
Демографска информация като пощенски код, предпочитания и интереси
Друга информация, свързана с пазарни проучванията и оферти

Какво правим с информацията, която събираме:

Ние изискваме тази информация, за да разберем вашите нужди и да ви предоставим по-добро обслужване, и по-специално поради следните причини:

• За вътрешния архив.
• Можем да използваме тази информация, за да подобрим нашите продукти и услуги.
• Ние може периодично да изпращаме промоционални имейли за нови продукти, специални оферти или друга информация, която считаме, че може да намерите интересна, като използваме имейл адреса, който сте предоставили.
• От време на време можем също да използваме вашата информация, за да се свържем с вас за целите на пазарни проучвания. Можем да се свържем с Вас по имейл, телефон, факс или поща. Може да използваме информацията, за да персонализираме уебсайта според вашите интереси.

Сигурност

Ние се ангажираме да гарантираме, че информацията ви е защитена. За да предотвратим неоторизиран достъп или разкриване на информация, въведохме подходящи физически, електронни и управленски процедури, за да защитим и осигурим информацията, която събираме онлайн.

Как използваме “бисквитките”

Бисквитката е малък файл, който изисква разрешение да бъде поставен на устройството ви. След като сте съгласни, файлът се добавя и “бисквитката” ни помага да анализираме уеб трафика или да ви уведомим, когато посещавате конкретен сайт. “Бисквитките” позволяват на уеб приложенията да комуникират с вас като хора. Уеб приложението може да приспособи своите операции към вашите нужди, харесвания и нехаресвания, като събира и помни информация за Вашите предпочитания.

Използваме “трафик лог бисквитки”, за да идентифицираме кои страници се използват. Това ни помага да анализираме данните за трафика на уеб страниците ни и да подобряваме уебсайта си, за да го приспособим към нуждите на клиентите. Използваме тази информация само за целите на статистическите анализи и след това данните се премахват от системата.

Като цяло, “бисквитките” ни помагат да Ви предоставим по-добър уебсайт, като ни позволява да наблюдаваме кои страници смятате за полезни и кои не. “Бисквитката” ни по никакъв начин не ни дава достъп до устройството ви или ни дава информация за вас, различна от данните, които сте избрали да споделите с нас.

Можете да изберете да приемате или да откажете “бисквитките”. Повечето уеб браузъри автоматично приемат “бисквитки”, но обикновено може да промените настройката на браузъра си, за да откажете “бисквитките”, ако предпочитате. Това може да ви попречи да се възползвате максимално от уебсайта.

Връзки към други уебсайтове

Нашият уебсайт може да съдържа връзки към други сайтове. След като обаче сте използвали тези връзки, за да напуснете нашия сайт, трябва да отбележим, че нямаме контрол върху този друг уебсайт. Поради това не можем да носим отговорност за защитата и поверителността на каквато и да е информация, която предоставяте, докато посещавате такива сайтове, и такива сайтове не се уреждат от това изявление за поверителност. Трябва да внимавате и да разгледате декларацията за поверителност, приложима към въпросния уебсайт.

Контролиране на личната си информация

Можете да изберете да ограничите събирането или използването на вашата лична информация по следните начини:

• когато ви бъде поискано да попълните формуляр на уеб сайта, потърсете полето, на което можете да кликнете, за да посочите, че не искате информацията да бъде използвана от никого за целите на директния маркетинг
• ако предварително сте се съгласили да използваме вашата лична информация за целите на директния маркетинг, можете да промените решението си по всяко време, ни пишете на адрес admin@teza.bg.
• ние не продаваме, не разпространяваме и не предоставяме вашата лична информация на трети лица, освен ако не се изисква от закона да го направим. Можем да използваме вашата лична информация, за да ви изпратим информация за трети страни, която смятаме, че може да ви бъде интересно, ако ни кажете, че желаете това да се случи.

Можете да поискате подробности за личната информация, която притежаваме срещу малка такса. Ако искате копие от информацията, която се съхранява при нас, моля, пишете на admin@teza.bg.

Ако смятате, че каквато и да е информация, която държим, е неточна или непълна, моля, пишете ни или ни пишете възможно най-скоро на посочения по-горе адрес. Ние незабавно коригираме всяка информация, за която е установено, че е неправилнa.

Промени

ТЕЗА ООД си запазва правото да извършва промени в настоящите Условия по всяко време, като своевременно публикува промените в сайта. За всички въпроси, неуредени с настоящите условия, се прилага действащото българско законодателство.


Поискай оферта